Nota prawna

Obowiązująca od dnia 23/11/2017

 

Wydawcą niniejszej witryny internetowej (zwanej dalej „witryną internetową”) jest:

 

Groupe SEB Polska Sp. z o. o. Gdański Business Center Budynek D, ul. Inflancka 4C,00-189 Warszawa, tel. (+48) 22 380 04 00, NIP: 522-010-16-45, KRS: 0000103545, Kapitał zakładowy: 21.000.000 zł

 

Za hosting witryny internetowej odpowiada:

 

EQUINIX France SAS (uproszczona spółka akcyjna wg. prawa francuskiego) z jednym udziałowcem, o kapitale wynoszącym 58451181,86 EUR, z siedzibą rue Ambroise Croizat 114, 93200 Saint Denis, France, zarejestrowana pod jednolitym numerem identyfikacyjnym 429 840 853 w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny.

 

Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania witryny internetowej

 

Właścicielem niniejszej Witryny jest Groupe SEB Polska Sp. z o. o. SEB DEVELOPPEMENT, która jest częścią Grupy SEB. Groupe SEB Polska Sp. z o. o. Gdański Business Center Budynek D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, tel. (+48) 22 380 04 00, NIP: 522-010-16-45, KRS: 0000103545, Kapitał zakładowy: 21.000.000 zł

 

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej

Obowiązujące od dnia 23/11/2017

 

 1. Wprowadzenie
 2. Akceptacja warunków korzystania
 3. Zmiana witryny internetowej i ogólnych warunków korzystania
 4. Własność intelektualna
 5. Odpowiedzialność i dostęp do witryny internetowej
 6. Zakupy – Ogólne warunki sprzedaży
 7. Łącza do innych witryn internetowych
 8. Ochrona danych
 9. Prawo właściwe – rozstrzyganie sporów

 

 1. Wprowadzenie

   

  Niniejsza witryna internetowa, dostępna pod adresem www.krups.com.pl (zwana dalej „witryną inter-netową”), umożliwia odwiedzającym oglądanie informacji zawartych w witrynie internetowej oraz zamawianie towarów i usług zgodnie z mającymi zastosowanie Ogólnymi warunkami sprzedaży.

  Przed odwiedzeniem witryny internetowej należy uważnie przeczytać niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej (zwane dalej „Ogólnymi warunkami korzystania”), które opisują ogólne warunki mające zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

  Warunki korzystania stanowią umowę między spółkami Groupe SEB Polska Sp. z o. o. (określanymi dalej formami „my”, „nasze”), a każdym użytkownikiem internetu, który ogląda, przeszukuje lub odwiedza witrynę internetową (zwanym dalej „użytkownikiem”).

   

 2. Akceptacja warunków korzystania

   

  Przeglądając witrynę internetową lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na podleganie ogólnym warunkom korzystania oraz wszystkim zasadom w nich zawartym lub zasadom, do których warunki się odnoszą.

  Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie wszystkich lub części zobowiązań lub warunków zawartych w tych Ogólnych warunkach korzystania, nie powinien korzystać z witryny internetowej.

   

 3. Zmiany witryny internetowej i Ogólnych warunków korzystania

   

  Jesteśmy uprawnieni do zmiany wszystkich lub części elementów witryny internetowej oraz Ogólnych warunków korzystania bez uprzedzenia. Użytkownik musi przeczytać i regularnie sprawdzać Ogólne warunki korzystania i wszystkie zasady, do których się odnoszą, a także zapewnić stały dostęp do informacji o warunkach, które jego dotyczą.

  Stałe korzystanie z witryny internetowej po zmianach wprowadzonych do Ogólnych warunków korzystania lub do cech witryny internetowej stanowi potwierdzenie akceptacji takich zmian.

   

 4. Własność intelektualna

   

  Wszystkie elementy, które tworzą witrynę internetową, takie jak teksty, zdjęcia, ilustracje, pliki wideo, pliki audio, rysunki, wygląd, struktura, koncepcje, rozwiązania techniczne i graficzne, bazy danych, oprogramowanie, kody źródłowe, bez względu na to, czy są dostępne w witrynie internetowej lub przekierowywane za pomocą witryny internetowej, stanowią naszą wyłączną własność.

  Logo i inne znaki wyróżniające zawarte w witrynie internetowej są chronionymi znakami towarowymi spółek Groupe SEB Polska Sp. z o. o. . Znak handlowy KRUPS jest własnością spółki KRUPS należącej do Groupe SEB. Wszelkie przedstawianie, odtwarzanie, adaptacja lub modyfikacja, publikacja, przekazywanie, zmienianie lub wykorzystywanie na innej stronie internetowej, częściowe i/lub całkowite użycie na stronie internetowej jednego lub kilku z wykorzytanych w nim elementów, dowolną techniką i przez dowolny środek przekazu jest zabronione.

  Użytkownicy są związani wszelkim nieautoryzowanym wykorzystywaniem witryny lub jej treści oraz ujawnionych w niej informacji, które mogłoby stanowić naruszenie praw własności intelektualnej podlegające wszelkim przepisom ustawowym i wykonawczym, w tym, bez ograniczeń, prawu autorskiemu oraz innym prawom i uregulowaniom własności intelektualnej.

  Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie i/lub przedstawianie i/lub wykorzystywanie znaków handlowych będzie stanowiło naruszenie prawa własności intelektualnej, podlegające karze zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym bez ograniczeń wszelkimi przepisami prawa w dziedzinie znaków towarowych oraz innymi przepisami prawa w dziedzinie własności intelektualnej. To samo dotyczy wszelkich baz danych zawartych w witrynie internetowej, które są chronione postanowieniami wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa, w tym bez ograniczeń, wszelkich przepisów prawa w dziedzinie baz danych. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie powielanie lub pozyskiwanie treści z witryny internetowej.

  Wspomniane przepisy prawa nie wykluczają żadnych innych działań przeciwko osobom odpowiedzialnym za wszelkie nieuprawnione korzystanie z witryny internetowej lub jej treści.

   

 5. Odpowiedzialność i dostęp do witryny internetowej

   

  Wszelkie dane, informacje i publikacje dostępne w witrynie internetowej lub pobierane z witryny mają charakter informacyjny i nie są wyczerpujące. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani aktualności informacji zawartych w witrynie internetowej. Informacje zawarte w niniejszej witrynie mogą zawierać techniczne niedokładności lub omyłki pisarskie. Informacje mogą być okresowo zmieniane, a zmiany zostaną uwzględnione w nowej wersji witryny internetowej.

  Nie możemy zagwarantować, ze witryna internetowa będzie działać całkowicie bez usterek, błędów lub wirusów, ani że wszystkie z nich zostaną skorygowane, ani też, że witryna internetowa będzie funkcjonować bez przerw lub usterek, ani też, że będzie zgodna z każdym typem sprzętu.

  Użytkownik oświadcza, że posiada umiejętności, zasoby i wiedzę, które są niezbędne do korzystania z witryny internetowej. Użytkownik oświadcza również, że ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo nienaruszalności swoich danych, swojego sprzętu i oprogramowania, kiedy korzysta z witryny internetowej.

  Ani nasza firma, ani żadna spółka zależna Groupe SEB nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody, które mogą wynikać z korzystania z witryny, treści witryny lub wszelkich innych elementów dostępnych na serwerach zapewniających hosting witryny.

  Mamy prawo do zmiany, zakończenia, zawieszenia lub przerwania dostępu do wszystkich części witryny, w tym treści, funkcji i godzin dostępności bez żadnych ograniczeń, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, bez względu na powód i wyłącznie według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niedostępności witryny internetowej.

  Wszelkie komentarze lub propozycje dotyczące witryny prosimy przesyłać za pośrednictwem zakładki Kontakt na stronie internetowej.

   

 6. Zakupy – Ogólne warunki sprzedaży

   

  Użytkownik może dokonywać internetowego zakupu w sklepie z akcesoriami dostępnym w witrynie internetowej. Wszelkie zakupy w sklepie z akcesoriami są dokonywane za pośrednictwem Działu Obsługi Międzynarodowej SEB zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży. Więcej informacji znajduje się w Ogólnych warunkach sprzedaży.

   

 7. Łącza do innych witryn internetowych

   

  Witryna internetowa zawiera odesłania do innych witryn za pośrednictwem hiperłączy. Nie jesteśmy operatorem tych witryn i nie mamy kontroli nad ich treścią. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn internetowych ani za wszelkie przypadki gromadzenia i przesyłania danych osobowych, instalacji plików cookie i innych działań podejmowanych w tym celu przez te witryny internetowe.

   

 8. Ochrona danych

   

  Wszelkie dane osobowe, które zostały ujawnione lub zgromadzone za pośrednictwem lub za pomocą witryny internetowej, są wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna w witrynie internetowej.

  Należy zapoznać się z naszą polityką prywatności w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych użytkownika.

   

 9. Prawo właściwe – rozstrzyganie sporów

   

  Niniejsze Ogólne warunki korzystania podlegają prawu polskiemu. Sądami właściwymi dla rozstrzygania ewentualnych sporów są sądy polskie.